Uppsala University

                                                                                         

Uppsala VINN Excellence Center for
Wireless Sensor Networks
WISENET

line

WISENET

line

FAQ om företags/institutionsdeltagande

Vad är WISENET?
Vilka är partnerna och hur finansieras WISENET?
Vad forskarna man på?
Varför skall ett företag ansluta sig?
Vad kostar det att vara med?
Hur länge binder man upp sig?
När kan man ansluta sig?
Kan ett utländskt företag ansluta sig?
Kan man lägga ut ett utvecklingsuppdrag på WISENET?
Hur gör man med IPR?
Vad händer med universitetsforskarnas IPR?
Kan man lösa ut gemensam IPR?
Hur hanteras sekretess?
Kan man samarbeta med WISENET utan att vara med i avtalet?
Hur löses forskarnas publiceringsbehov?
Vem kontaktar man om är intresserad att bli en partner?

Vad är WISENET?
WISENET är ett Vinnova forskningscenter inom trådlösa sensornätverk. Det skall vara aktivt fram till och med 2017.

Vilka är partnerna och hur finansieras WISENET?
Parterna är Uppsala Universitet, SICS och företag eller publika organisationer. För parter under etapp 1, se websidan: www.wisenet.uu.se. Centret finansieras till en tredjedel av Vinnova, en tredjedel av deltagande företag och en tredjedel av SICS och Uppsala Universitet. Maximal finansiering (också normalfallet) är 21MSEK/år.

Vad forskarna man på?
Centret har en detaljerad "Operational Plan". En översiktlig beskrivning finns i WISENET-broschyren.

Varför skall ett företag ansluta sig?
WISENET bygger på gemensam forskning/utveckling. Som företag påverkar man inriktningen på den forskning som skall bedrivas. De vanligaste argumenten är:
  • insatserna från universitetet och Vinnova ger ett mervärde på företagets insats
  • parternas samlade expertkunskap ger en nödvändig bredd
  • tillgång till ett betydligt större nätverk av experter inom området
  • tidig insikt i områdets utveckling genom universtitetsforskarnas aktiviteter
  • uppdrag/samarbete med andra företagspartners
  • tillgång till gemensam know-how och IPR
Vad kostar det att vara med?
Företagen/institutionerna bidrar med en kombination av pengar, eget arbete eller utrustning. Det egna arbetet och utrustningen måste vara i linje med centrets program. Det finns för närvarande ingen nedre eller övre gräns för insatsen. Generellt bidrar små företag med en mindre insats än större företag. Forskningsinsatsen finansierad av Vinnova anpassas till en viss grad mot de olika företagens insats och intressen. Det samma gäller för bidrag med pengar.

Hur länge binder man upp sig?
WISENET är uppdelad i faser. Etapp1 är 2 år och etapp 2 är 3 år med start 1 juli 2009. Inför varje fas skriver man på ett samarbetsavtal som är bindande om inget oförutsett inträffar (tex ett konkurrerande företag ansluter senare).

När kan man ansluta sig?
Det normala tillfället att ansluta sig är vid etappstarterna. Då skall ett nytt forskningsprogram formuleras och ett nytt samarbetsavtal skrivas under. Det går även att ansluta sig under pågående etapp men med begränsade möjligheter att påverka avtal och program.

Kan ett utländskt företag ansluta sig?
Ja - både ett dotterbolag i Sverige och även ett internationellt företag kan deltaga i WISENET förutsatt att det bidrager på ett avgörande sätt till verksamheten.

Kan man lägga ut ett utvecklingsuppdrag på WISENET?
WISENET som organisation tar inte emot rena uppdrag och därmed kan inte ett företag få del av den gemensamma finansieringen.

Hur gör man med IPR?
IPR-regleras i samarbetsavtalet. Om en partner är ensam om en innovation tillfaller IPR den partnern. Om två eller flera partner tillsammans gör innovationen delar de på IPR. Andra parter har rätt till att utnyttja innovationen under etappen men har ingen rätt till en kommersiell licens. Bakgrundinformation regleras i avtalet.

Vad händer med universitetsforskarnas IPR?
Den IPR som genereras av universitetsforskarna i WISENET samlas i ett holdingbolag, WISENET Holding AB. Alla forskarna har överlåtit sin rätt enligt lärarundantaget till bolaget. WISENET Holding AB ägs direkt och indirekt av de aktiva forskarna i centret.

Kan man lösa ut gemensam IPR?
Ja - avtalet reglerar hur man kan lösa ut en partner.

Hur hanteras sekretess?
Sekretess hanteras som normal företagssamarbete. När det gäller universitetsforskarna har de skrivit på individuella sekretessavtal.

Kan man samarbeta med WISENET utan att vara med i avtalet?
WISENET är ett enkelt bolag vilket innebär att centret inte kan ingå avtal med tredje part. Däremot kommer Vinnova att föreslå förenklade avtal med tredje part när det inte innebär en konflikt med deltagande företag i centret. Ett avtal med tredje part innebär inte att all know-how blir tillgänglig och att inte att centerpengar avsätts för tredje part.

Hur löses forskarnas publiceringsbehov?
När forskare vill publicera ett resultat måste ett utkast göras tillgänglig för inspektion senast 30 dagar innan. Om en part vill skydda ett resultat eller sekretessbelägga något kan publicering fördröjas upp till 90 dagar för att kunna skydda resultat.

Vem kontaktar man om är intresserad att bli en partner?
Kontakta föreståndaren, Per Gunningberg, eller styrelsens ordförande Staffan Truvé.
line
line
Uppsala Universitet Uppsala VINN Excellence Center for Wireless Sensor Networks WISENET, Box 337, SE-751 05 Uppsala
Updated: 2013-06-24 17:12 by Roland Grönroos